główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Zarządzenie Nr 27/2021

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach

z dnia 29 września 2021r.

 

w sprawie:  wprowadzenia aneksu nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ustalonego Zarządzeniem Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 

Na podstawie § 17 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Aneks nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach.

2. Zobowiązuję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego do zapoznania wszystkich pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 października 2021 r.

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

ZARZĄDZENIE NR 02/2021

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Z DNIA 15 lutego 2021 r.

 

w sprawie:  wprowadzenia aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ustalonego Zarządzeniem Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach

 

Na podstawie § 17 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Aneks nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach.

 2. Zobowiązuję Zastępcę Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego do zapoznania wszystkich pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 marca 2021 r.

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny OPS

ZARZĄDZENIE NR 24 /2019

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Z DNIA 17 lipca 2019r.

 

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ustalonego Zarządzeniem Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 37  lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 

  Na podstawie § 27 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Aneks nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Zobowiązuję Kierownika Działu Organizacyjno – Prawnego do zapoznania wszystkich pracowników z niniejszym zarządzeniem, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2019 r.