główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie nr 03/OP/2019

Ogłoszenie nr  03/OP/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Świętochłowice, ul. Katowicka 35

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. BHP

Wymiar etatu – 1/4.  Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35

1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

a) Obywatelstwo polskie,

b) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) Posiadanie, co najmniej rocznego doświadczenia na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) Spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

f) Posiadanie wiedzy z zakresu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa BHP,

g) Posiadanie umiejętności sporządzania wymaganej dokumentacji bhp,

h) Posiadanie umiejętności przeprowadzania szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,

i) Posiadanie aktualnych szkoleń okresowych przewidzianych dla pracowników służby bhp,

j) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

k) Nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność obsługi komputera (pakiet office),

b) Odpowiedzialność,

c) Rzetelność,

d) Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Główne obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r., Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

4. Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa i w terenie,

- obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych,

- praca wymagająca kontaktów z innymi działami Ośrodka,

- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV i list motywacyjny oraz numer kontaktowy (np. telefon, e-mail),

b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

d) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko „INSPEKTOR DS. BHP” lub przesłać listownie w terminie do dnia 20.09.2019r.

na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

41-600 Świętochłowice

ul. Katowicka 35 pok. 304

7. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie bądź listownie. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: Dział Organizacyjno-Prawny, tel. 32 2455-104 w. 43

Dodatkowe uwagi:

RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach dostępna jest w załączniku do ogłoszenia.

 

 

 

Dostępne kategorie:
Wyniki naboru